Skip to content

Polityka Prywatności sklepu internetowego mamy.chwile

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego mamy.chwile dostępnego pod adresem https://mamychwile.com/.
 2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

 

§ 2

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności przyjmuje się następujące definicje:

 • Administrator Danych Osobowych; Administrator – Katarzyna Marciniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MA Studio Katarzyna Marciniak, pod adresem ul. Armii Krajowej 61, 05-075 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP 5242588525, REGON 368510300;
 • Cookies – dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych;
 • Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak imię, nazwisko, adres,
  adres e-mail, numer telefonu;
 • Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności sklepu internetowego mamy.chwile;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Sklep – sklep internetowy mamy.chwile dostępny pod adresem https://mamychwile.com/;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta między Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Sklepu, to jest umowa sprzedaży zawarta na odległość, niewymagająca jednoczesnej fizycznej obecności Użytkownika i Administratora lub jego przedstawiciela;
 • Użytkownicy – wszystkie osoby korzystające ze strony internetowej pod adresem https://mamychwile.com/.

 

§ 3

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Katarzyna Marciniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MA Studio Katarzyna Marciniak, pod adresem ul. Armii Krajowej 61, 05-075 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP 5242588525, REGON 368510300.

 

§ 4

Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mamychwile.com.

 

§ 5

Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:

1) prowadzenia marketingu produktów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do czasu odwołania zgody;

2) realizacji Umowy Sprzedaży zawieranej między Użytkownikiem a Administratorem
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie – przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

3) świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, w szczególności usług opisanych w Regulaminie takich, jak: Konto i Formularz Zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez okres świadczenia usług, a po jego upływie – przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

4) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego;

5) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich, jak:

a) obsługa żądań (np. rozpatrzenia reklamacji produktu lub odstąpienia od umowy) lub udzielanie odpowiedzi na pytania przesyłane do Administratora – przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

b) dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 6

Podanie Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być niedostępność wybranych funkcji Sklepu np. złożenia Zamówienia, rejestracji Konta, brak podania Danych Osobowych może uniemożliwić zawarcie Umowy Sprzedaży, odpowiedzi na udzielone zapytanie, wystawienie faktury.

 

§ 7

Kategorie odbiorców Danych osobowych

 1. Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym z Administratorem, operatorom pocztowym, przewoźnikom, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom i partnerom biznesowym Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora i pracownikom lub współpracownikom takich podmiotów.
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających strony Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest), w tym podejmujących aktywność na tychże profilach. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony Sklepu i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecane jest się zapoznać.

 

§ 8

Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W przypadku przekazywania Danych Osobowych Użytkowników do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, nastąpi ono wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą. Na przykład, Administrator może korzystać z dostawców usług informatycznych z siedzibą poza EOG. W każdym przypadku przekazywanie Danych Osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego można uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do Administratora.

 

§ 9

Prawa przysługujące Użytkownikom

 1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, z tym że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy prawa.

 

§ 10

Profilowanie

 1. Dane Osobowe Użytkowników mogą podlegać profilowaniu.
 2. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danego Użytkownika na stronie Sklepu, np. poprzez analizę historii dokonanych zakupów.
 3. Wskutek możliwego w Sklepie profilowania Użytkownik może otrzymać np. przypomnienie
  o niedokończonych zakupach lub propozycję Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom Użytkownika. Decyzja o ewentualnym skorzystaniu z otrzymanych powiadomień lub propozycji należy wyłącznie do Użytkownika.

 

§ 11

Polityka plików Cookies

 1. Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Cookies.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies do:

1) możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Sklepu;

2) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z preferencjami wyświetlić stronę;

3) tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

 1. Cookies wykorzystywane przez partnerów strony Sklepu podlegają ich własnym politykom prywatności.
 2. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu.
 3. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Przykładowe opcje zmiany ustawień w popularnych przeglądarkach opisane są pod poniższymi adresami:
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany funkcjonalności w Sklepie
  – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Polityki. O każdej zmianie Administrator poinformuje Użytkownika z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu stosownej informacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.