Skip to content

Regulamin sklepu internetowego mamy.chwile

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania przez Konsumentów i Przedsiębiorców
  ze sklepu internetowego chwile oferującego do sprzedaży cyfrowe produkty do samodzielnego wydruku oraz drewniane pomoce edukacyjne marki mamy.chwile. Więcej informacji na temat produktów marki mamy.chwile znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://mamychwile.com/.
 2. Regulamin określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem i Przedsiębiorcą umowy sprzedaży na odległość, to jest za pośrednictwem sklepu internetowego chwile. Regulamin stanowi spełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 12 Ustawy
  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Konsumentów nie dotyczy §13 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców.
 3. Sprzedawcą jest Katarzyna Marciniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MA Studio Katarzyna Marciniak, pod adresem ul. Armii Krajowej 61, 05-075 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP 5242588525 oraz REGON 368510300.
 4. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mamychwile.com;

 

§ 2

Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Administrator Danych Osobowych; Sprzedawca – Katarzyna Marciniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MA Studio Katarzyna Marciniak, pod adresem ul. Armii Krajowej 61, 05-075 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP 5242588525, REGON 368510300;
 2. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;
 3. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;
 5. Formularz Zamówienia – usługa świadczona drogą elektroniczną, tj. interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 6. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego mamy.chwile;
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której gromadzone są dane osobowe podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach; Konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta;
 9. Koszyk – jedna z funkcjonalności Sklepu, umożliwiająca złożenie Zamówienia poprzez wybieranie Produktów, które chce się zamówić, ich zmianę, np. ilości, lub ich usuwanie;
 10. Produkty – dostępne w Sklepie pliki cyfrowe lub inne wyroby z oferty Sprzedawcy;
 11. Przedsiębiorca – podmiot dokonujący zakupu w Sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego mamy.chwile;
 13. Sklep – sklep internetowy mamy.chwile;
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, to jest umowa sprzedaży zawarta na odległość, niewymagająca jednoczesnej fizycznej obecności Klienta i Sprzedawcy lub jego przedstawiciela;
 15. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – Konto i Formularz Zamówienia;
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i zmierzające bezpośrednio do zakupu Produktu.

 

§ 3

Dane Osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Wszelkie informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych Klientów znajdują się w Polityce prywatności.

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień niezbędne są:

1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, np. komputer, tablet, smartfon;

2) przeglądarka internetowa, np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

3) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

4) włączona obsługa plików cookies;

5) zainstalowany program FlashPlayer służący do wyświetlania animacji i filmów wykonanych w tej technologii, bez jej zainstalowania.

 

§ 5

Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną: Konto i Formularz Zamówienia.
 2. Usługa w postaci Konta świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, zgodnie
  z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Usługa w postaci Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, zgodnie
  z postanowieniami § 7 Regulaminu, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mamychwile.com
 5. W opisie reklamacji Klient powinien podać:

1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;

2) żądanie sposobu rozpatrzenia reklamacji;

3) dane kontaktowe składającego reklamację,

przy czym brak pełnych danych wskazanych w pkt. 1)-3) powyżej nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji, ani też nie jest przeszkodą do rozpatrzenia reklamacji.

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy
  w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. W przypadku Przedsiębiorców konieczne może być także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 4. Klient może w każdym czasie zalogować się do Konta wpisując adres poczty elektronicznej oraz hasło podane przy rejestracji Konta. Klient może również w każdym czasie dokonać zmiany danych osobowych i hasła do Konta.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mamychwile.com.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do Koszyka”;
 2. zalogować się do Konta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez zakładania Konta;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez zakładania Konta – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta oraz w przypadku produktów fizycznych: adresu dostawy Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż adres dostawy;
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;
 5. opłacić Zamówienie w terminie 5 dni kalendarzowych od jego złożenia zgodnie z udostępnionym w Sklepie sposobem płatności.

 

§ 8

Metody dostawy oraz płatności i ceny

 1. W przypadku produktów elektronicznych zamówienie zostanie wysłane na podany w Formularzu adres e-mail.
  W przypadku produktów fizycznych klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  1) Paczkomat;
  2) przesyłka kurierska.
 1. Dostawa Produktu fizycznego odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2) płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Paypal.com.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz sposobu dokonania płatności zostaną podane w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Ceny widoczne w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy,
  o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

 

§ 9

Realizacja Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na podany
  w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu Paypal.com lub przelewem w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostaje anulowane.
 4. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczy się od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie na stronie Sklepu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Czas realizacji dostawy produktów fizycznych wynosi od 1 do 5 Dni Roboczych.

 

§ 10

Reklamacja Produktu i gwarancja

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mamychwile.com
 2. W opisie reklamacji Klient powinien podać:
  1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady;
  2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub żądanie obniżenia ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  3) dane kontaktowe składającego reklamację, przy czym brak pełnych danych wskazanych w pkt. 1)-3) powyżej nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji, ani też nie jest przeszkodą do rozpatrzenia reklamacji.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy
  w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: MA Studio Katarzyna Marciniak, ul. Armii Krajowej 61, 05-075 Warszawa.
 3. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 4. W przypadku produktów elektronicznych Klient ma prawo zgłosić reklamację w sytuacji, gdy przesłany plik jest uszkodzony.
 5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej znajduje się przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.polubowne.uokik.gov.pl/;

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą:

1) w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie
z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;

2) wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentami. Poniżej znajdują się dane kontaktowe Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej:
  Inspekcja Handlowa woj. mazowieckie
  Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie
  ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
  www.wiih.org.pl
 1. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wszczyna się na wniosek Konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
 2. Rejestr wszystkich podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich znajduje się pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 3. Wszelkie ewentualne koszty związane z pozasądowym rozwiązaniem sporu, w tym ewentualnej opłaty wstępnej za udział w postępowaniu, o ile podmiot uprawniony taką pobiera oraz ewentualny koszt np. powołania biegłych, ponosi wyłącznie Przedsiębiorca (Konsument nie ponosi żadnych kosztów).
 4. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o bezpłatną pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
 5. Konsument może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
  a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Federacja Konsumentów udziela porad telefonicznych, osobistych i za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane kontaktowe poszczególnych Oddziałów dostępne są pod adresem internetowym http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Fundacja Konsumentów prowadzą również Infolinię Konsumencką dostępną w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00. Każdy Konsument może zwrócić się po poradę prawną, dzwoniąc pod numer 801 440 220 / 22 290 89 16.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Informacje na temat platformy ODR znajdują się m.in. pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

§ 12

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania Produktu odstąpić od niej bez podawania przyczyny (z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 2 poniżej) i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie informacji o odstąpieniu przed upływem ww. 14-dniowego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mamychwile.com.
 2. Konsument nie będzie uprawniony do dokonania odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli:
  1) jej przedmiotem będzie produkt elektroniczny, cyfrowy, a jego treści nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827),
  2) jej przedmiotem będzie produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., jak również w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ma przeszkód, aby takie oświadczenie było złożone bez użycia formularza, co więcej Konsument, informując Sprzedawcę o swojej decyzji, nie musi używać zwrotu „odstępuję od umowy”.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się:

1) dla umowy, która polega na jednorazowym dostarczeniu Produktu – od objęcia tego Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

2) dla umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  W żadnym przypadku Konsument nie ponosi jakichkolwiek opłat w związku ze zwrotem płatności.
 3. Konsument ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży (tj. w terminie 14 dni od dnia, w którym oświadczenie zostało doręczone Sprzedawcy), zwrócić Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem 14-dniowego terminu. Konsument może zwrócić Produkt wysyłając go na adres: ul. Armii Krajowej 61, 05-075 Warszawa.
 4. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania Produktu.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty opakowania, zabezpieczenia Produktu).

 

§ 13

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców i mają pierwszeństwo stosowania przed pozostałymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem powinny być składane e-mailowo
  w terminie 14 dni od momentu dostawy. Niezawiadomienie Sprzedawcy przez Przedsiębiorcę
  w wyżej opisany sposób będzie równoważne z akceptacją Produktu. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca i Przedsiębiorca będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów dotyczących zawarcia lub wykonywania Umowy Sprzedaży lub z niej wynikających. Jeżeli Sprzedawca i Przedsiębiorca nie będą w stanie osiągnąć porozumienia wówczas spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn,
  w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
  w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu stosownej informacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Postanowienia Regulaminu w żadnym wypadku nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości powstałe na tle Regulaminu należy rozstrzygać na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu
  z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania mają przepisy obowiązującego prawa.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Adresat/Sprzedawca:

MA Studio Katarzyna Marciniak

ul. Armii Krajowej 61

05-075 Warszawa

adres e-mail: kontakt@mamychwile.com

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

………………………………………………………………………………………………..

 

– Data zawarcia Umowy Sprzedaży ………………….

 

– Imię i nazwisko …………………………………….

 

– Adres ………………………………………………..

 

– Podpis ………………………………………………

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data …………………………………………………